بدون دسته بندی

یک فرمول برای قیمت دهی پروژه نرم افزاری در هیاهوی افزایش قیمت ها

قمیت دهی در یک پروزه نرم افزاری بیشتر مبتنی بر تجزبه و آزمون خطاست و فرمول خاصی ندارد اما پس مدتی می توان گفت برای یک پروزه ثابت همه یک رنج قیمتی خاص را در نظر می گیرند اما در این هیاهو افزایش قیمت ها و بی سروسامانی بازار چه …